از مهمترین عوامل به‌ سرانجام رسیدن اهداف سازمان، منابع انسانی آن است. حفظ چابکی‌، انگیزه و تلاش در جهت ارتقای روحیه پرسنل از دغدغه‌های اصلی هر سازمانی است. توجه به خدمات رفاهی و بالا بردن سطح کیفی زندگی کارمندان تاثیر مستقیم در افزایش بهره‌وری کاری دارد.